IOCAS-IR

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Stratified coastal ocean interactions with tropical cyclones 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2016, 卷号: 7
作者:  Glenn, S. M.;  Miles, T. N.;  Serokal, G. N.;  Xu, Y.;  Forney, R. K.;  Yu, F.;  Roarty, H.;  Schofield, O.;  Kohut, J.
Adobe PDF(5410Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:46/0  |  提交时间:2016/08/24
Ages and magnetic structures of the South China Sea constrained by deep tow magnetic surveys and IODP Expedition 349 期刊论文
GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2014, 卷号: 15, 期号: 12, 页码: 4958-4983
作者:  Li, Chun-Feng;  Xu, Xing;  Lin, Jian;  Sun, Zhen;  Zhu, Jian;  Yao, Yongjian;  Zhao, Xixi;  Liu, Qingsong;  Kulhanek, Denise K.;  Wang, Jian;  Song, Taoran;  Zhao, Junfeng;  Qiu, Ning;  Guan, Yongxian;  Zhou, Zhiyuan;  Williams, Trevor;  Bao, Rui;  Briais, Anne;  Brown, Elizabeth A.;  Chen, Yifeng;  Clift, Peter D.;  Colwell, Frederick S.;  Dadd, Kelsie A.;  Ding, Weiwei;  Almeida, Ivan Hernandez;  Huang, Xiao-Long;  Hyun, Sangmin;  Jiang, Tao;  Koppers, Anthony A. P.;  Li, Qianyu;  Liu, Chuanlian;  Liu, Zhifei;  Nagai, Renata H.;  Peleo-Alampay, Alyssa;  Su, Xin;  Tejada, Maria Luisa G.;  Hai Son Trinh;  Yeh, Yi-Ching;  Zhang, Chuanlun;  Zhang, Fan;  Zhang, Guo-Liang;  Li, CF (reprint author), Tongji Univ, State Key Lab Marine Geol, Shanghai 200092, Peoples R China.
Adobe PDF(5237Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:130/0  |  提交时间:2015/06/11
Deep Tow Magnetic Survey  Magnetic Anomaly  Crustal Evolution  Modeling  International Ocean Discovery Program Expedition 349  South China Sea Tectonics  
Flux and fate of Yangtze river sediment delivered to the East China Sea 期刊论文
GEOMORPHOLOGY, 2007, 卷号: 85, 期号: 3-4, 页码: 208-224
作者:  Liu, J. P.;  Xu, K. H.;  Li, A. C.;  Milliman, J. D.;  Velozzi, D. M.;  Xiao, S. B.;  Yang, Z. S.
Adobe PDF(3903Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:200/0  |  提交时间:2010/12/24
East China Sea  Yangtze River  Clinoform  Delta  Mud Wedge  Sea Level  
Sedimentary features of the Yangtze River-derived along-shelf clinoform deposit in the East China Sea 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2006, 卷号: 26, 期号: 17-18, 页码: 2141-2156
作者:  Liu, J. P.;  Li, A. C.;  Xu, K. H.;  Veiozzi, D. M.;  Yang, Z. S.;  Milliman, J. D.;  DeMaster, Dt
Adobe PDF(808Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:173/1  |  提交时间:2010/12/24
East China Sea  Yangtze River  Deltaic Sedimentation  Clinoform  Along-shelf