IOCAS-IR

浏览/检索结果: 共36条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Sediment provenance and paleoenvironmental changes in the northwestern shelf mud area of the South China Sea since the mid-Holocene 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2017, 卷号: 144, 页码: 21-30
作者:  Xu, Fangjian;  Hu, Bangqi;  Dou, Yanguang;  Liu, Xiting;  Wan, Shiming;  Xu, Zhaokai;  Tian, Xu;  Liu, Zhaoqing;  Yin, Xuebo;  Li, Anchun
Adobe PDF(1321Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/01/11
Sediment Provenance  Paleoenvironment  Rare Earth Elements  Grain Size  South China Sea  Holocene  
Recent progress in Pacific-Asian Marginal Seas (PAMS) studies 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2017, 卷号: 143, 页码: 89-90
作者:  Matsuno, Takeshi;  Hirose, Naoki;  Zhang, Jing;  Cho, Yang-Ki;  Chen, Dake;  Yuan, Dongliang;  Hung, Chin-Chang;  Jan, Sen
Adobe PDF(170Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/01/11
Effects of tides on the cross-isobath movement of the low-salinity plume in the western Yellow and East China Seas in winter 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2017, 卷号: 143, 页码: 228-239
作者:  Wang, Bin;  Hirose, Naoki;  Yuan, Dongliang;  Moon, Jae-Hong;  Pan, Xishan
Adobe PDF(1933Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/1  |  提交时间:2018/01/11
Low-salinity Plume  Winter Circulation  Yellow And East China Seas  Cross-isobath Current  Tidal Effects  Parameterizing Tides  
Coastal circulation in the southwestern Yellow Sea in the summers of 2008 and 2009 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2017, 卷号: 143, 页码: 101-117
作者:  Yuan, Dongliang;  Li, Yao;  Wang, Bin;  He, Lei;  Hirose, Naoki
Adobe PDF(5162Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/01/11
Subei Coastal Current  Lunan Coastal Current  Southwestern Yellow Sea  Sheyang River Plume  Coastal Upwelling  Buoyancy Shut-down  
Riverine influence on ocean color in the equatorial South China Sea 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2017, 卷号: 143, 页码: 151-158
作者:  Sun, Che
Adobe PDF(2135Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/1  |  提交时间:2018/01/11
Satellite Ocean Color  South China Sea  Maritime Continent  Land Rainfall  River Discharge  
Particulate nitrogen and phosphorus in the East China Sea and its adjacent Kuroshio waters and evaluation of budgets for the East China Sea Shelf 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2016, 卷号: 131, 页码: 1-11
作者:  Zuo, Jiulong;  Song, Jinming;  Yuan, Huamao;  Li, Xuegang;  Li, Ning;  Duan, Liqin
Adobe PDF(1342Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:24/1  |  提交时间:2017/03/22
Particulate Nitrogen  Particulate Phosphorus  Influencing Factor  Budget  East China Sea  Kuroshio  
What has happened to the benthic mollusks of the Yellow Sea in the near half century? Comparison on molluscan biodiversity between 1959 and 2007 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2016, 卷号: 113, 页码: 21-29
作者:  Zhang, Junlong;  Zhang, Suping;  Zhang, Shugian;  Du, Yongfen;  Xu, Fengshan
Adobe PDF(1273Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2016/05/03
Benthic Mollusks  Community  Yellow Sea Cold Water Mass  Environmental Change  
Tracing the Pb origin using stable Pb isotope ratios in sediments of Liaodong Bay, China 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2015, 卷号: 111, 期号: 2015, 页码: 268-278
作者:  Hu, Ningjing;  Huang, Peng;  Zhang, Hui;  Zhu, Aimei;  He, Lianhua;  Zhang, Jun;  Liu, Jihua;  Shi, Xuefa;  Ma, Deyi
Adobe PDF(2589Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:46/0  |  提交时间:2016/02/05
Lead Pollution  Stable Isotope  Source Identification  Sediments  Liaodong Bay  
Seasonal variations in the effect of microzooplankton grazing on phytoplankton in the East China Sea 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2015, 卷号: 111, 期号: 2015, 页码: 304-315
作者:  Zheng, Liping;  Chen, Bingzhang;  Liu, Xin;  Huang, Bangqin;  Liu, Hongbin;  Song, Shuqun
Adobe PDF(2366Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/0  |  提交时间:2016/02/05
Phytoplankton Growth  Microzooplankton Grazing  East China Sea  Top-down Control  
Summer carbonate chemistry dynamics in the Southern Yellow Sea and the East China Sea: Regional variations and controls 期刊论文
CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2015, 卷号: 111, 期号: 2015, 页码: 250-261
作者:  Qu, Baoxiao;  Song, Jinming;  Yuan, Huamao;  Li, Xuegang;  Li, Ning;  Duan, Liqin;  Chen, Xin;  Lu, Xi
Adobe PDF(3793Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:83/4  |  提交时间:2016/02/05
Carbon Dioxide  Air-sea Gas Exchange  Continental Shelf  Southern Yellow Sea  East China Sea  Yangtze River