IOCAS-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共185条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Insights into deep-sea adaptations and host-symbiont interactions: A comparative transcriptome study on Bathymodiolus mussels and their coastal relatives 期刊论文
MOLECULAR ECOLOGY, 2017, 卷号: 26, 期号: 19, 页码: 5133-5148
作者:  Zheng, Ping;  Wang, Minxiao;  Li, Chaolun;  Sun, Xiaoqing;  Wang, Xiaocheng;  Sun, Yan;  Sun, Song
Adobe PDF(1098Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2018/01/11
Bathymodiolin  Deep-sea Adaptation  Immune  Lysosome  Symbiosis  Transcriptome  
Molecular identification of methane monooxygenase and quantitative analysis of methanotrophic endosymbionts under laboratory maintenance in Bathymodiolus platifrons from the South China Sea 期刊论文
PEERJ, 2017, 卷号: 5
作者:  Sun, Yan;  Wang, Minxiao;  Li, Leilei;  Zhou, Li;  Wang, Xiaocheng;  Zheng, Ping;  Yu, Haiyan;  Li, Chaolun;  Sun, Song
Adobe PDF(8514Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/01/11
Bathymodiolus Platifrons  Methane Monooxygenase  Methane  South China Sea  Symbiont Abundance  
Effect of diurnal temperature difference on lipid accumulation and development in Calanus sinicus (Copepoda: Calanoida) 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 745-753
作者:  Zhou Konglin;  Sun Song
Adobe PDF(449Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2017/10/09
Calanus Sinicus  Diurnal Temperature Difference  Lipid Accumulation  Over-summering  
Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China 期刊论文
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 2017, 卷号: 34, 期号: 7, 页码: 805-815
作者:  Liu, Hui;  Hu, Bo;  Wang, Yuesi;  Liu, Guangren;  Tang, Liqin;  Ji, Dongsheng;  Bai, Yongfei;  Bao, Weikai;  Chen, Xin;  Chen, Yunming;  Ding, Weixin;  Han, Xiaozeng;  He, Fei;  Huang, Hui;  Huang, Zhenying;  Li, Xinrong;  Li, Yan;  Liu, Wenzhao;  Lin, Luxiang;  Ouyang, Zhu;  Qin, Boqiang;  Shen, Weijun;  Shen, Yanjun;  Su, Hongxin;  Song, Changchun;  Sun, Bo;  Sun, Song;  Wang, Anzhi;  Wang, Genxu;  Wang, Huimin;  Wang, Silong;  Wang, Youshao;  Wei, Wenxue;  Xie, Ping;  Xie, Zongqiang;  Yan, Xiaoyuan;  Zeng, Fanjiang;  Zhang, Fawei;  Zhang, Yangjian;  Zhang, Yiping;  Zhao, Chengyi;  Zhao, Wenzhi;  Zhao, Xueyong;  Zhou, Guoyi;  Zhu, Bo
Adobe PDF(790Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2017/09/30
Ultraviolet Radiation  Observation  Hybrid Model  Reconstruction  China  
Selective suppression of in situ proliferation of scyphozoan polyps by biofouling 期刊论文
MARINE POLLUTION BULLETIN, 2017, 卷号: 114, 期号: 2, 页码: 1046-1056
作者:  Feng, Song;  Wang, Shi-Wei;  Zhang, Guang-Tao;  Sun, Song;  Zhang, Fang
Adobe PDF(1620Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:65/0  |  提交时间:2017/04/05
Artificial Constructions  Polyps  Biofouling  Competition  Predation  
Complete mitochondrial genome of the jellyfish, Nemopilema nomurai (Cnidaria: Scyphozoa) and the phylogenetic relationship in the related species 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2017, 卷号: 2, 页码: 165-166
作者:  Wang, Yantao;  Sun, Song
Adobe PDF(619Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2017/09/30
Nemopilema Nomurai  Mitochondrial Genome  Next Generation Sequencing  Phylogenetic Relationship  
Complete mitochondrial genome of the jellyfish, Rhopilema esculentum Kishinouye 1891 (Cnidaria: Scyphozoa) and the phylogenetic relationship in the related species 期刊论文
MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, 2017, 卷号: 2, 页码: 167-168
作者:  Wang, Yantao;  Sun, Song
Adobe PDF(624Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2017/09/30
Rhopilema Esculentum  Mitochondrial Genome  Next Generation Sequencing  Phylogenetic Relationship  
Artificial substrates preference for proliferation and immigration in Aurelia aurita (s. l.) polyps 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, 2017, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 153-162
作者:  Feng Song;  Lin Jianing;  Sun Song;  Zhang Fang
Adobe PDF(805Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:46/0  |  提交时间:2017/03/22
Artificial Substrates  AureL.a Aurita (S. L.)  Polyps  Proliferation  Immigration  
Effects of Elevated Temperature and Food Supply on the Termination of Over-Summering and Subsequent Development of the Calanoid Copepod Calanus sinicus: Morphology, Physiology and Gene Expression 期刊论文
PLOS ONE, 2016, 卷号: 11, 期号: 9
作者:  Zhou, Konglin;  Wang, Minxiao;  Sun, Song
Adobe PDF(6527Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:71/0  |  提交时间:2016/12/05
Differences in the physiological processes of Calanus sinicus inside and outside the Yellow Sea Cold Water Mass 期刊论文
JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH, 2016, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 551-563
作者:  Zhou, Konglin;  Sun, Song;  Wang, Minxiao;  Wang, Shiwei;  Li, Chaolun
Adobe PDF(3338Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:78/0  |  提交时间:2016/08/24
Calanus Sinicus  Over-summering  Metabolic Rate  Gene Expression  Physiological Processes