IOCAS-IR

浏览/检索结果: 共1397条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
激光拉曼光谱技术在南海裸露自生碳酸盐岩的原位和实验室分析中的应用 学位论文
工程硕士, 中国科学院海洋研究所: 中国科学院大学, 2018
作者:  席世川
Adobe PDF(4448Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/06/04
台西南盆地  珠江口盆地东部  自生碳酸盐岩  激光拉曼光谱技术  原位探测  
无权访问的条目 学位论文
作者:  王家凯
Adobe PDF(6946Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/1  |  提交时间:2018/06/01
Acoustic impedance properties of seafloor sediments off the coast of Southeastern Hainan, South China Sea 期刊论文
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2018, 卷号: 154, 页码: 1-7
作者:  Hou, Zhengyu;  Chen, Zhong;  Wang, Jingqiang;  Zheng, Xufeng;  Yan, Wen;  Tian, Yuhang;  Luo, Yun
Adobe PDF(1202Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/04/02
Acoustic Impedance  Index Of Impedance  Sound Speed  Seafloor Sediments  
Sr-Nd isotopic geochemistry of Holocene sediments from the South Yellow Sea: Implications for provenance and monsoon variability 期刊论文
CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 卷号: 479, 页码: 102-112
作者:  Hu, Bangqi;  Li, Jun;  Zhao, Jingtao;  Yan, Hong;  Zou, Liang;  Bai, Fenglong;  Xu, Fangjian;  Yin, Xuebo;  Wei, Gangjian
Adobe PDF(1030Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/04/02
Sr-nd Isotopes  Provenance  Monsoon  Yellow Sea  Holocene  
Geochemical characteristics of major and trace elements in the Okinawa Trough basaltic glass 期刊论文
ACTA OCEANOLOGICA SINICA, 2018, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 14-24
作者:  Guo, Kun;  Zhai, Shikui;  Yu, Zenghui;  Zeng, Zhigang;  Wang, Xiaoyuan;  Yin, Xuebo
Adobe PDF(762Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/04/02
Okinawa Trough  Basaltic Glass  Geochemistry  Magmatic Evolution  Subducted Component  
Post-rifting magmatism and the drowned reefs in the Xisha Archipelago domain 期刊论文
JOURNAL OF OCEAN UNIVERSITY OF CHINA, 2018, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 195-208
作者:  Wang, Hongli;  Zhao, Qiang;  Wu, Shiguo;  Wang, Dawei;  Wang, Bin
Adobe PDF(1644Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/04/02
Magmatism  Tectonic Subsidence  Drowned Reef  Xisha Archipelago  
Bathyal records of enhanced silicate erosion and weathering on the exposed Luzon shelf during glacial lowstands and their significance for atmospheric CO2 sink 期刊论文
CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 卷号: 476, 页码: 302-315
作者:  Xu, Zhaokai;  Li, Tiegang;  Clift, Peter D.;  Wan, Shiming;  Qiu, Xiaohua;  Lim, Dhongil
Adobe PDF(2201Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/04/02
Chemical Weathering  Sea Level  East Asian Summer Monsoon  Atmospheric Co2 Concentration  Western Philippine Sea  
Topographic and sedimentary features in the Yap subduction zone and their implications for the Caroline Ridge subduction 期刊论文
TECTONOPHYSICS, 2018, 卷号: 722, 页码: 410-421
作者:  Dong, Dongdong;  Zhang, Zhengyi;  Bai, Yongliang;  Fan, Jianke;  Zhang, Guangxu
Adobe PDF(2093Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/04/02
Yap Trench  Caroline Ridge  Sorol Trough  Multichannel Seismic  Subduction  Topography  Bending-related Fault  
Heavy metals in surface sediments of the continental shelf of the South Yellow Sea and East China Sea: Sources, distribution and contamination 期刊论文
CATENA, 2018, 卷号: 160, 页码: 194-200
作者:  Xu, Fangjian;  Hu, Bangqi;  Yuan, Shengqiang;  Zhao, Yongfang;  Dou, Yanguang;  Jiang, Zuzhou;  Yin, Xuebo
Adobe PDF(1000Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/2  |  提交时间:2018/01/11
Heavy Metals  Contamination  Enrichment Factor  Sediment  Continental Shelf  East China Sea  South Yellow Sea  
Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of volcanic rocks from the Iheya Ridge, the middle Okinawa Trough: implications for petrogenesis and a mantle source 期刊论文
ACTA OCEANOLOGICA SINICA, 2018, 卷号: 37, 期号: 1, 页码: 73-88
作者:  Li, Xiaohui;  Zeng, Zhigang;  Chen, Shuai;  Ma, Yao;  Yang, Huixin;  Zhang, Yuxiang;  Chen, Zuxing
Adobe PDF(2286Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/04/02
Basic To Intermediate-acid Rocks  Fractional Crystallization  Subduction Sediment Components  Iheya Ridge  Okinawa Trough